هیئت سقائی محله درب مسجد قاضی ملاعلی آران

 

هیئت سقائی محله  درب مسجد قاضی  ملاعلی  آران 

 و تاریخچه تاسیس  سایر هیئت های آران 

 

 برنامه نام گذاری هیئت ها :

 

هیئت های آران طبق خط فرضی بین زیارت محمد هلال و زیارت محله بازار به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده است این تقسیم در زمان قدیم که هیئت ها با هم بر سر مسائل جزئی دعوا داشتند کدام اول یا دوم باشند و.... که مثلاً حضرت عباس یا امام حسین و یا حضرت علی اکبر و.... که آقای ما مهمترین نقش را در کربلا داشته و یامورد توجه سایر ائمه بوده ویا.... جمعیت محله ما زیادتر است پس باید اول از همه و یا اخر همه و یا وقتی هیئت ما وارد حسینیه ای شد باید هیئت های رفته باشند و.....  که در زمان ایت اله میرزا احمد عاملی   جلسه برگزار شد که باعث این قرارداد مهم گردید که هیئت های شرق خط فرضی که هم اکنون تقریباً خیابان محمد هلال کنونی است  نام هیئت های طرف شرقی نام شهیدان صحرای کربلا باشد و  طرف غرب  خط فرضی از زیارت محمد هلال به زیارت بازار (خیابان محمد هلال ) نام ائمه و سایر منسبوین و شهدای غیر صحرای کربلا باشند در آنزمان زیارت تازه پیدا نشده بود  شاید خط فرضی تغییر می کرد ضمناً تمام زیارت ها در غرب  خط فرضی  بودند ومحلات  محله شرقی  خط فرضی جدید التاسیس  هستند و دهنو هم که اسم اش ده نو است بعداز سیل و زلزله 1192 و و توسط ملاعلی   و در زمان فتحعلی شاه تاسیس شده است .

 

 و اما زمان بندی  حرکت شروع و پایان هیئت ها :

 

  شروع هئیت ها و پایان باید در جهت عقربه های  ساعت  تعیین  شده بود که فعلاً هم همینطور است  یعنی  ساعت  12   فرضی  آن  روی زیارت بازار بود در جهت حرکت  عقربه های ساعت   یعنی اولین هیئت هیئت محله قاضی(محله ملاها ) که فعلاً هیئت سقایی است ولی قبل از سال 1330 هیئت فاطمیه بوده است (موسس هیئت فاطمیه( ملاحسن نوری دایی آیت اله عاملی )هیئت  محله ملاها  (محله قاضی ملاعلی ) براین اساس  گذاشت بود بدلیل اینکه  ملاعلی تولدش و مرگش از لحاظ هم درتاریخ شمسی و هم در تاریخ  قمری در یک روز از هفته و ودر یک روز از ماه قمری و هم در یک روز ماه شمسی یکسان ( در خانه تاریخی کرباسی ها ) اتفاق افتاده است تاسیس کرد ((  یک معما برای منجمین و  ریاضی دانان  و فیزیک دانان شهر ))و چون روز  مرگ و یهم تولدش که گفتیم   در ایام هم ایام فاطمیه بوده است هیئت فاطمیه نام گرفته است ) لذا اولین هیئت از محله قاضی حرکت را شروع می کرد و بعد هیئت سرمحله ( امام حسن)  ویا  زینبیه  باید باشد و اگر بخواهیم ادامه این برنامه را هم اکنون در جهت حرکت  عقربه های ساعت  ادامه دهیم  هیئت بعدی می شود هیئت فاطمیه  بعد هیئت ولی عصر بعد هیئت حجتیه و بعد هیئت حیدری  وشاء و هیئت امام رضا  عباس آباد وبعد از زیارت محمد هلال بطرف غرب  می رویم که آراندشت  که اگر هیئت داشتند نوبت آنهاست و  بعد چهارسوق است  بعد مسلم آباد بعد دهنو و بعد  با کمی اینطرف آنطرف هیئت علی اکبری جمال آباد و در آخر هیئت حسینی محله بازار است  در قبل از سال 1328 هیئت آرانی ها در شب برگزار می شد د ولی تقریباً از سال 1330  کم کم عصر ها شد و در ابتدا هم با خواندن زیارت عاشورا و تمرین برای تعزیه شروع می شد  تعزیه در هر محله ای  وجود داشت و جزء اصلی هیئت بود محله قاضی ملاعلی تعزیه   العطش کو پدرم و حضرت  زینب  و شیرفضه و کفترها   ...  و سایر هیئت های دیگر تعزیه طفان مسلم   تعزیه ملائکه ها و اجنه  ها و پیامبران  تعزیه  زهیر  تعزیه مسلم در کوفه و تعزیه  دستگاه حر و تعزیه دستگاه جابر که در اربعین بود .در هئیت همه از کوچک و بزرگ شرکت می کردند و در هر محله حسینیه ها جاهایی که تختگاه می گفتند برای نشستن زن ها برای تماشا ی هیئت هاو تعزیه ها  وجود داشت و.  

 هیئت ها بعضی زنجیر زنی است مثل  هیئت حسینی محله بازار وهیئت  فاطمیه و سایر هیئت ها  سینه زنی هستند و هیئت سقایی  محله قاضی ملاعلی هم که  فقط  شعر خوانی بدون زنجیر و یا سینه زنی  است .و هیئت حیدری وشاء هم سنج (سنگ) زنی است 

منبع : mola ali arani |هیئت سقائی محله درب مسجد قاضی ملاعلی آران
برچسب ها : هیئت ,محله ,زیارت ,قاضی ,تعزیه ,ملاعلی ,قاضی ملاعلی ,محمد هلال ,محله قاضی ,هیئت سقائی ,هیئت فاطمیه